RPO WZ Działanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom

Gmina Biały Bór

Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w gminie Biały Bór

500 000 zł