RPO WZ Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

„TORF” Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o.

1 287 875,00 zł